dilluns, 6 de març del 2023

El Xifra al CEM Girona


Aquests dies s'està parlant força del darrer acord del plenari del Consell Municipal d'Educació de Girona (CEM Girona) sobre el l'Institut Narcís Xifra i Masmitjà.

El que es va acordar en relació al Xifra (també a les adscripcions) va ser això:

Que l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra en un Centre Integral de Formació Professional és una bona proposta pel centre i que pot donar oportunitats noves a la ciutat i àrea d’influència, tot i així, es lamenta l’històric que ens ha dut a prendre aquesta decisió, considerant que s’hauria d’haver planificat amb temps, des del moment en què es va començar decidir la creació d’instituts nous a municipis limítrofs, que va ser el principal desencadenant.
Es lamenta que fins ara no hi hagi hagut informació clara i amb antelació que pogués fer preveure aquesta situació.
Que l’aposta de convertir l’Institut Narcís Xifra no ha d’implicar la reducció de grups d’ESO a la ciutat de Girona.
Demanem que es modifiqui el quadre d’adscripcions per ajustar-lo al Decret d’admissió, que creïn itineraris clars (reduint opcions de cada centre de primària a la secundària), que garanteixin composicions homogènies en tots els centres, vetllant pel no repartiment dels NEE únicament, sinó de tot l’alumnat per dotar d’igualtat d’oportunitats a tots els infants. Ha d’estar ajustat al mapa de zonificació aprovat, creant els itineraris dintre de cada una de les dues zones establertes de secundària.
Es demana acompanyament i transport per l'alumnat del Pont Major cap al centre de secundària corresponent, així com una xarxa de transport públic pensat i dimensionat a les noves estratègies de lluita contra la segregació, acord derivat del Pacte contra la segregació a la ciutat de Girona i com a mesura contemplada en el Pla per a l’Equitat Educativa a Girona.

Aquest acord no ha estat l'únic que el plenari del CEM Girona ha aprovat aquests darrers tres anys, de fet em sembla oportú transcriure aquí els acords que el CEM Girona ha aprovat en relació al Xifra i a les adscripcions (tema clau en la planificació) aquests darrers tres anys.

Aquí només he recuperat aquells paràgrafs dels acords del plenari que tenen a veure amb el Xifra:; us demano disculpes si trobeu aquesta lectura feixuga, però em sembla necessària.

Sessió plenària de 29 de gener de 2019
ACORD EN RELACIÓ AL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-2020, APROVAT PEL PLE DE DATA 29 DE GENER DE 2019

La Comissió de Planificació Escolar destaca la necessitat de programar les actuacions d’escolarització per a respondre a les necessitats atenent l’àrea d’influència de la ciutat més enllà del municipi i en el marc d’un calendari que inclogui un període de 10 anys.
La decisió d’obrir un nou institut a la població veïna de Sarrià de Ter afecta, i molt, al municipi de Girona i en especial, a l’institut Narcís Xifra. És evident que prendre decisions de forma imminent i concretar accions que sobrepassen els límits territorials del municipi sense haver previst les conseqüències i les dinàmiques que generen, no afavoreix una bona escolarització. A més a més, ho agreuja fer-ho sense tenir en compte a la comunitat educativa, especialment les AMPAs i les direccions dels centres educatius. La situació no és nova, la ciutat té precedents d’accions semblants que han afectat altres centres i altres municipis. La previsió d’oferta no és només una qüestió numèrica, la dinàmica d‘elecció de les famílies, el pas de primària a secundària, el treball de projectes de centres, la coordinació entre primària i secundària, la mobilitat, la segregació escolar són factors determinants a tenir en compte a l’hora de respondre a les necessitats. Per altra banda a secundària no s’entén la urgència d’aquesta actuació perquè la necessitat d’incrementar l’oferta, sigui en un municipi o altre, no sorgeix en poc temps donat que l’oferta de 1r d’ESO es preveu a partir de l’alumnat que  està escolaritzat a primària.

Per aquest motiu s’acorda (per a Secundària ESO):
Redefinir la proposta d’oferta per al curs 19-20 de l’Institut Narcís Xifra. La prioritat és garantir un bon projecte de centre i per aquest motiu cal que l’oferta d’ESO es mantingui i que ho faci garantint el principi d’equitat en la composició social de l’alumnat tan necessari per evitar la segregació escolar. Una de les grans pors del centre, AMPA, veïns i Ajuntament és que el centre es converteixi en un centre segregat. Fins ara el Narcís Xifra mantenia l’equilibri en la composició social de l’alumnat a través de rebre a l’alumnat de fora de municipi. Seria aconsellable fer els canvis d’adscripció dels municipis de fora gradualment amb la finalitat que aquest curs el Narcís Xifra pogués oferir 3 de les 4 línies que té actualment, 2 per a l’alumnat de Girona ciutat i una per a l’alumnat de fora de municipi. L’institut Narcís Xifra podria donar cabuda als alumnes de l’escola Carme Auguet, FEDAC Pont Major, Montjuïc i alumnat procedent d’un poble veí. D’aquesta manera es garantiria l’oferta de tres línies d’ESO al Narcís Xifra.
Adscripció d’un centre de primària de fora municipi a l’institut Narcís Xifra.
Facilitar que l’alumnat de les escoles del centre de Girona tinguin també l’INS Narcís Xifra com a institut de referència.

Sessió plenària de 6 de juny de 2019
ACORD EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2019-20, APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DE DATA 6 DE JUNY DE 2019

En relació a l’oferta de grups de 1r d’ESO:
El resultat d’una preinscripció tant baixa a l’Institut Narcís Xifra (32+5) confirma que s’ha fet una gestió molt deficient de la remodelació de línies del sector nord de la ciutat, i posa en qüestió la viabilitat del centre si segueix aquesta dinàmica. Com ja es va plantejar en Consells anteriors, creiem que el centre i la ciutat no s’ho mereixen i per això cal redefinir amb urgència la proposta d’oferta per al curs 19-20 de l’Institut Narcís Xifra. La prioritat és garantir un bon projecte de centre per renovar la confiança en l’institut, fins i tot des de d’una perspectiva supramunicipal.
Es reitera doncs la demanada de mantenir les tres línies per poder aplicar el seu projecte.
Sessió plenària de 30 de gener de 2020
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-21 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ DE DATA 30 DE GENER DE 2020

En relació a la matrícula de secundària:
Pel que fa als grups de 1r d’ESO, donat que hi ha un increment d’alumnat que passa de 6è a 1r a la ciutat, la comissió proposa incrementar una línia a la ciutat. En aquest cas correspondria a l’Institut Narcís Xifra, per anar restablint la seva situació.Consolidar la 3a línia a l’institut, evitant la creació de bonys rotatius als instituts de la ciutat.
Sessió plenària de 16 de juliol de 2020
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ ALS RESULTATS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2020-21 APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 16 DE JULIOL DE 2020

La Comissió de Planificació Escolar, després de valorar les dades facilitades sobre preinscripció per al curs 20-21 conclou:
Malauradament s’han confirmat els pronòstics del Consell respecte a la baixa preinscripció de l’Institut Narcís Xifra, en contra del que plantejava el Departament. Donat que no ha estat una opció preferencial per les famílies provinents de l’escola Balandrau. La baixa preinscripció de l’Institut Narcís Xifra confirma que no s’han produït els canvis oportuns i promesos al centre, ni l’acompanyament adequat a les famílies de la zona.
S’acorda:
Donar resposta als temes pendents de la planificació educativa de sectors de la ciutat. Dotar d’un projecte potent i adient a l’Institut Narcís Xifra.
Sessió plenària de 26 d'abril de 2021
ACORD EN RELACIÓ AL SEGUIMENT DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ DEL CURS 2021-22 D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: VALORACIÓ DELS PRIMERS RESULTATS  APROVAT A LA SESSIÓ PLENÀRIA DE DATA 26 D'ABRIL DE 2021

En canvi a la preinscripció per al 1r d’ESO del curs vinent, la comissió observa amb molta preocupació els forts desequilibris que hi apareixen. Tant entre centres com entre sectors de la ciutat. Es valora, vistes les dades, que segurament a la ciutat li cal una línia més de secundària. Aquesta situació fa que calgui tenir molta cura en com s’ha de produir la reassignació d’alumnat després del període de preinscripció per no incrementar les desigualtats, sinó al contrari fomentar millor la equitat a l’inici de curs i durant tot el curs. Igualment, es lamenta que tot i que un grup de famílies volien potenciar la preinscripció de les seues filles/fills al Xifra, no han prosperat les negociacions amb l’ajuntament respecte a mesures de mobilitat.
Així, tenim la constatació que un nombre important de famílies dels barris de Montjuïc i Sant Daniel que històricament havien optat pel Xifra han optat per altres instituts demostrant la necessitat d'actuar tal i com demanaven les AFAs de l'escola de Montjuïc i l'IES Narcís Xifra.
Això fa, a parer de la comissió, la urgent necessitat de treballar per una bona i adequada planificació de la secundària el curs vinent i la revisió de les adscripcions entre els centre de primària i secundària per millorar la confiança i la equitat i evitat desajustaments tal com recomana el document de la Sindicatura de Greuges.
Comporta, efectuar, d’una vegada, una planificació de les necessitats a mig i llarg termini valorant cadascuna de les dinàmiques específiques que es donen als centres i el global de les necessitats de la ciutat per evitar perpetuar els desajustaments (atendre la realitat demogràfica, sociocultural i urbanística de la ciutat) Fent una planificació de l’oferta (places ordinàries i de NEE) compromesa amb la voluntat d’aconseguir més equitat educativa entre centres i pel global de ciutat.
Sessió plenària de 15 de juliol de 2021
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A LA PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ ESCOLARS CURS 2021-22 APROVAT A LA SESSIÓ  PLENÀRIA DE DATA 15 DE JULIOL DE 2021

Revisar les adscripcions dels centres de primària als de secundària de cares a promoure una distribució més equilibrada de l’alumnat a la ciutat i revertir els processos de segregació que es puguin produir. Valorar alguns casos concrets que en la preinscripció d’aquest any s’hagin pogut donar de segregació segons l’origen de l’alumnat.
Elaborar una proposta de millora del transport públic i escolar de la ciutat per facilitar la mobilitat dels estudiants i les seves famílies de cares a generar més opcions favorables d’escolarització.
Sessió plenària de 2 de març de 2022
ACORD DEL CONSELL MUNICIPAL D’EDUCACIÓ EN RELACIÓ A LES PROPOSTES DE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA PEL CURS 2022-23, APROVAT EN LA SESSIÓ PLENÀRIA DEL DIA 2 DE MARÇ DE 2022

Estudiar la situació de la secundària a mig termini per saber com s’encararà el futur, de manera planificada, atenent debats de reordenació, zonificació i adscripcions.

El nivell d'incompliment d'alguns d'aquests acords és palmari, i no jo puc evitar sentir-me'n, lamentablement, corresponsable, també sentir-me impotent. I sí, les decisions del CEM Girona no són vinculants, però sempre les hem pres pensant que si més no l'Ajuntament, que també les ha aprovat, se les feia seves.

D'acomplir-se aquests acords la situació del Xifra aquests darrers anys, és evident, hauria estat una altra... D'aquí també s'alimenta la queixa, el malestar i la mobilització de la comunitat educativa del Xifra.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada