dijous, 2 de maig del 2019

Cal el programa Incorpora?


La reflexió "Per què fan falta entitats socials que ajudin a buscar feina?"  d'Ana Sesé Taubmann, responsable de l'Àrea d'Inserció Sociolaboral a la Fundació Pere Tarrés, al portal social.cat em va inspirar la pregunta del títol d'aquest article i que ara em torno a fer, us torno a fer: cal el programa Incorpora?

En la seva reflexió l'Ana Sesé dóna prou arguments per a respondre afirmativament la seva pregunta, més genèrica, i jo ara intentaré aportar-ne alguns més per a respondre a la meva, més específica!

En programes d'inserció laboral com el programa Incorpora les persones que atenem tenen, majoritàriament, un nivell d'estudis més baix que el global de persones que s'atenen des dels serveis públics d'inserció; tot i que amb la crisi econòmica vam veure com molta gent que fins aleshores no s'havia plantejat recórrer a una entitat social, trucava la nostra porta a la recerca de més oportunitats laborals.

Sigui com sigui, segons un estudi fet amb les dades de l'any 2017 de l'àmplia base de dades del programa Incorpora, el 71% de les persones ateses tenia com a màxim estudis secundaris, el 35% només primaris i el 6% no tenia cap estudi o només havia realitzat cursos de formació no reglada. Moltes d'aquestes persones troben en les entitats Incorpora que les atenen, altres serveis i programes formatius, propis del programa o finançats per altres mitjans, que es complementen amb la intermediació laboral, fent que la seva atenció pugui ser més integral.

Una altra dada que reforça la necessitat de programes com Incorpora és la situació laboral de les persones ateses, i el gruix de les persones que atenem són sobretot persones aturades de llarga durada; segons dades del mateix estudi el 49% de les persones ateses portava més d’un any sense feina, el 29% més de dos anys sense feina i un 8% mai havia treballat. No se'ns escapa que en moltes d'aquestes persones cal traçar un itinerari d'inserció un xic més llarg que el d'una persona que fa poc que hagi deixat la feina, que d'alguna manera ja està activada i preparada per a treballar de nou.

Així doncs, des del programa Incorpora sobretot atenem a persones amb un nivell formatiu més baix i amb una inactivitat laboral de més llarga durada. Malgrat això el programa Incorpora és un programa enfocat als resultats, a les insercions, i per aquesta finalitat desplega tota una sèrie de mitjans i recursos: orientació, formació, acompanyament, intermediació, seguiment post contractació...

Naturalment el programa Incorpora treballem amb el mateix mercat laboral que la resta de programes d'inserció, també els públics, però prestem especial atenció a la col·laboració amb les empreses, amb qui hi establim vincles que van més enllà de les insercions. El programa Incorpora ha procurat sempre, des del minut zero ara farà tretze anys, unir el món social i empresarial en el foment de la inserció laboral, i aquesta aliança més que sumar, al llarg d'aquests anys, ha multiplicat.

Fruit d'aquest treball de compromís de les empreses, tot i treballar amb el mateix mercat laboral, des del programa Incorpora hem contribuït modestament a millorar la qualitat de l'ocupació. I si bé és cert que entre els serveis públics d'inserció i el programa Incorpora no hi ha diferències significatives en les dades globals de contractació temporal i indefinida, sí que n'hi ha, també segons l'estudi de les dades de 2017, quan ampliem el focus en relació a la contractació temporal: s'estima que un 75% dels contractes del SEPE (Servicio Español de Empleo estatal) tenen una durada inferior a un mes, dada que a Incorpora es redueix al 23%; d'altra banda els contractes de 3 mesos a 1 any representen el 32% a Incorpora, mentre que en dades estimades al SEPE representen el 17%.

Un altre aspecte a destacar és el que passa després de la inserció, i en el cas del programa Incorpora el que fem és un seguiment a la persona inserida i un seguiment a l'empresa que l'ha inserit, naturalment adaptat a les característiques i necessitats de la persona, del lloc de treball i de la pròpia empresa.

Finalment voldria destacar l'impacte que el programa Incorpora té, més enllà de la persona inserida i el seu entorn, i l'empresa i el seu univers, l'impacte en la societat en general; una bona eina per valorar aquest impacte és el retorn a la societat, concretament el Retorn Social Sobre la Inversió (SROI), una dada que quantifica el valor de l’impacte del programa en relació a la inversió que el finançador, en aquest cas la Fundació Bancària "la Caixa", hi fa cada any.

L'estudi abastament mencionat situa, amb les dades de 2017 en relació a l'SROI, en 18 euros el retorn per cada euro invertit, un retorn que genera un impacte directe en les persones beneficiàries a través dels salaris que obtenen fruit de la seva inserció laboral, un impacte en l'administració pel que les contractacions suposen de cotitzacions de la Seguretat Social o la reducció prestacions socials, un impacte en les entitats socials que participen en el programa Incorpora per les aportacions que reben, que es destinen en un alt percentatge en els salaris dels i les professionals d'inserció, i naturalment també un impacte en les empreses, en la mesura que algunes insercions els poden generar bonificacions, si s'escau, de les quotes de la Seguretat Social, o bé també poden accedir a ajudes directes a la contractació, com per exemple actualment la convocatòria "la Caixa" Feina Jove.

Aquest retorn de 18 euros per euro invertit al 2017 va suposar, tenint present la inversió de 26,7 milions d'euros, un impacte de 471,8 milions d'euros! Aquest any 2019 la inversió de la Fundació Bancària "la Caixa" al programa Incorpora és de més de 30 milions d'euros, i a les comarques de Girona de més de més de 900.000 euros aquest 2019.

Comptat i debatut tornem al principi: cal el programa Incorpora? La meva resposta és , i més enllà de tot el que fins ara he explicat, cal sobretot per les prop, o l'any passat més de mil insercions laborals que generam cada any! Aquesta és la veritable motivació, el que justifica la seva necessitat i, sobretot, utilitat!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada