dissabte, 26 de setembre del 2009

El MIEM com a símptoma del govern i del PSC, a l'equador del mandat

La plaça dels Vinyers, espai on proposem que es construeixi una pista poliesportiva.

Article que he publicat al número 69 de la revista Parlem de Sarrià com a regidor i portaveu del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter:

Ens trobem a l'equador d'aquest mandat (que no legislatura, doncs els ajuntaments, com sí fan els governs autonòmic i estatal, no legislem, no tenim la capacitat de dictar i aprovar lleis), que s'inicià a mitjans de juny de 2007 i que finalitzarà també a mitjans de l'any 2011. Al llarg d'aquests dos anys des del grup municipal del PSC hem seguit fidels als compromisos amb els nostres votants i amb els veïns i veïnes de Sarrià de Ter, expressats no només al nostre programa electoral, també al discurs que vam fer el dia de la constitució del nou consistori i que hem anat expressant en paraules i, sobretot, en fets, al llarg d'aquests dos anys a través de la nostra feina a l'ajuntament. I el nostre compromís no és altre que mantenir sempre una visió crítica i alhora un esperit constructiu.

Coincidint amb la meitat del mandat el govern va proposar l'aprovació inicial del Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (en endavant el MIEM), un document necessari, imprescindible per a futures inversions en matèria d'instal·lacions esportives, que per mandat de la Generalitat de Catalunya tots els municipis han de redactar i aprovar. El MIEM és un document que primer ha de fer una anàlisi de la pràctica esportiva (federada i amateur) i de les instal·lacions esportives (públiques i privades) del municipi, per després planificar una sèrie d'accions i inversions de millora a 10-12 anys vista.

El MIEM i el seu procés de redacció i aprovació serveix, a mode d'exemple pràctica, per analitzar el paper que govern i oposició estem jugant, no només en aquest tema, sinó com a símptoma al llarg del mandat. D'una manera resumida, queda clar que el govern planteja la seva acció de govern evitant i esquivant el diàleg i debat polític, tan dins el propi govern com sobretot amb el nostre grup, i evita, en la mesura que pot, el debat i participació ciutadana.

Seguim el procés del MIEM: des del primer moment en què vam saber que s'iniciaven els treballs per a la seva redacció, des del PSC de Sarrià de Ter ens vam oferir i posar a disposició del govern i, de manera més específica, de la regidoria d'esports, per participar activament en el procés, amb la voluntat d'aportar el nostre punt de vista, opinions i propostes. La regidoria d'esports, el govern, en cap moment ha volgut compartir ni debatre el contingut del MIEM; es va limitar, dies abans de la presentació pública als clubs esportius, a informar-nos del treball fet per l'equip redactor extern (Llop Gestió de l'Esport) contractat pel govern.

En la sessió ordinària del ple de l'ajuntament del mes de maig es va aprovar, per majoria i amb l'abstenció del grup municipal del PSC, la proposta inicial del MIEM) de Sarrià de Ter. Després d'estudiar el document, des del PSC de Sarrià de Ter ens vam abstenir en la proposta inicial per aquests motius:

. La detecció d'algunes mancances en la fase d'anàlisi del MIEM.
. La constatació que el document inicial era poc ambiciós i molt conservador en la majoria de les propostes (definint aquelles que fa dos anys els tres grups municipals ja preveiem).
. La mancança d'alguns equipaments i usos en les propostes.
. La confirmació que el MIEM inicial es limita a consolidar les previsions, però no ens projecta d'una manera clara i valenta en matèria esportiva cap al futur.
. La no participació del nostre grup municipal en el procés d’elaboració, malgrat posar-nos a disposició del govern des del principi.
.La voluntat del PSC de presentar propostes de millora durant el període d’exposició pública.

Malgrat sempre hem manifestat la nostra voluntat de votar favorablement la proposta final del MIEM, entenent que és un document que requereix el màxim consens de tots es grups, fent-ne una valoració general positiva, en tant que podia esdevenir una eina per tenir una bona fotografia de la pràctica i les instal·lacions esportives a Sarrià de Ter, alhora que una oportunitat per projectar el nostre futur en clau de la pràctica de l'esport, no podíem votar-hi inicialment a favor si teníem previst fer-hi millores.

D'altra banda des del PSC de Sarrià de Ter vam valorar que en el procés de redacció més enllà dels clubs esportius i entitats que organitzen activitat física, no s'havia tingut en compte ni a les altres entitats, en especial les associacions de veïns, ni els veïns i veïnes que practiquen esport amateur.

En aquest sentit el PSC vam reparar aquesta mancança fent una reunió informativa per explicar el MIEM, el nostre posicionament i les nostres al·legacions a les entitats esportives i a els associacions de veïns del poble, fent arribar a aquestes darreres una informació que d'altra manera no haguessin tingut i possibilitant, amb la citada reunió, que una de les associacions de veïns presentés una al·legació en la línia d'una de les propostes que contenia la nostra.

Així doncs, fidels al nostre compromís de visió crítica i esperit constructiu, des del PSC de Sarrià de Ter vam plantejar fins a 10 propostes de millora a la proposta inicial del MIEM, propostes en benefici del poble, potenciant la pràctica de l'esport, recuperant la pràctica d'esports que temps enrere s'havien practicat i potenciant i definint millor les zones esportives consolidades i futures. Aquestes són les nostres 10 propostes de millora:

1.- Enquesta sobre els hàbits fisicoesportius de la població de Sarrià de Ter

Vam detectar que a la fase d'anàlisi hi mancava. Aquestes dades són especialment rellevants perquè ens aportarien una informació més fidel, menys intuïtiva i qualitativament i quantitativa molt important sobretot dels practicants d'esport i activitat física no vinculats a clubs i/o entitats.

Vam proposar que es fes l'enquesta o bé que s'extrapolessin les dades de la darrera enquesta del CCE (segons la Guia MIEM, punt 3.3.)‏, sense que això suposés posposar l'aprovació definitiva, sinó que es formulés el compromís d'ampliar aquesta informació.

2.- Camp de voleibol exterior

Vam proposar que es construís un camp de voleibol exterior, ubicat a la zona dels pavellons. El voleibol és un joc d’equip i el camp estaria a prop dels esports d’equip, pel què podria utilitzar-se per entrenaments dels equips i per l'equip de voleibol existent.

Podria suposar renunciar al camp de petanca previst al MIEM a la zona, però també vam proposar que es fessin camps de petanca en una ubicació diferent a Sarrià de Baix.

3.- Nova zona esportiva al Passeig del Riu

Vam proposar el trasllat de l'actual zona esportiva (porteries) a l'altre costat de la plaça, possibilitant ampliar l'espai entre porteries, compartint l'espai amb les cistelles de bàsquet, amb la possibilitat de pavimentar aquest espai i guanyant d'aquesta manera una nova pista poliesportiva a l'aire lliure.

A la zona propera al carrer Josep Pallach vam proposar ubicar-hi camps de petanca i un circuit de salut per a la gent gran, vinculant aquesta zona esportiva i activitats a les activitats de l'equipament municipal El Coro i de l'oficina de la gent gran de Sarrià de Ter, ampliant d'aquesta manera l'oferta d'activitat física per a la gent gran.

Amb aquesta nova esportiva es revitalitzaria l'espai del Passeig del Riu, esdevenint també un espai de relació intergeneracional de pràctica de l'esport i activitat física a l'aire lliure (infants, joves, adults i gent gran).

4.- Dues pistes de tennis a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa

Vam proposar construir dues pistes tancades, amb il·luminació artificial a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa. El control d'accés i la gestió es podria fer des del propi equipament municipal.

Aquesta proposta significaria fer una ordenació urbanística diferent, desplaçant l'actual espai de les cistelles de bàsquet en un altre espai dins la mateixa zona esportiva.

Cal valorar que amb les pistes de tennis recuperem un esport que s'havia practicat anys enrere a Sarrià de Ter, alhora que ampliem l'oferta d'activitat esportiva. És una activitat que pensem que pot tenir molta demanda.

5.- Centre de senderisme i BTT a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa

Vam proposar la ubicació d'un punt d'informació i un plànol de les rutes i itineraris, disposant d'una bomba pressió per botir rodes, caixa eines i farmaciola, punt d'aigua... Caldria marcar i mantenir bé els itineraris (com s'està fent) i marcar un circuit de footing.

És una acció que podria anar vinculada també a les altres rutes i senders que transiten pel poble (Ruta del Ter, camí de St. Jaume i la futura via verda) i relacionada amb l'activitat de restauració del municipi en general i del Centre Cívic en particular. La proposta potenciaria la interrelació entre la pràctica de l'esport i el turisme.

6.- Piscina coberta

Pel que fa a aquesta proposta, certament la més complexa, d'entrada caldria estudiar detingudament la proposta que al seu dia havia fet CiU, que consistia en cobrir i climatitzar la piscina actual. Caldria veure si el projecte és viable i si es podria fer ús de la piscina tot l'any. En aquest sentit no entenem com el grup de CiU, ara al govern, ha renunciat a una de les seves grans propostes, a debatre-la obertament i a posar sobre la taula el seu projecte; entenem que han prioritzat evitar entrar en conflicte amb l'altre grup del govern.

L'altre opció que vam plantejar és que es fes una previsió de piscina mancomunada amb altres municipis del sector nord del Gironès. Aquesta opció requeriria de negociació i pactes multi-laterals entre els diferents municipis per decidir-ne la possible ubicació, construcció i manteniment. Caldria seguir l'experiència dels municipis de Palamós, Vall-llobrega i Calonge. A més amb aquesta proposta s'introduiria la cooperació municipal com a valor afegit en la gestió d'equipaments esportius de caràcter supramunicipal.

7.- Major definició nova zona esportiva Pla de Dalt

En la proposta del MIEM es contempla el trasllat del camp de futbol a la nova zona esportiva del Pla de Dalt, però no es defineixen quins altres equipaments han de completar aquesta zona esportiva.

La proposta del MIEM també contempla la reforma de la pista poliesportiva actual de La Rasa, però no en preveu el seu posterior trasllat, acompanyant el trasllat del camp de futbol.

En aquest sentit vam proposar que el trasllat del camp de futbol inclogués també la construcció d'una pista poliesportiva, amb possibilitat de ser, inicialment, coberta. Calia una major definició de la nova zona esportiva, tenint present també uns possibles usos d'aquests espais com a equipaments escolars.

8.- Pista poliesportiva al Pla dels Vinyers

Estudiant el MIEM vam observar que no hi havia cap previsió d'actuació al barri del Pla dels Vinyers, que és precisament l'únic barri sense equipaments esportius, pel què vam proposar la construcció d'una pista poliesportiva a la zona d'equipaments municipal del sector.

9.- Sala de musculació

‏Vam proposar que es pogués habilitar una sala de musculació a la zona de pavellons (nova centralitat esportiva), donant així un major servei no només als equips dels diversos clubs esportius, sinó que oferint també aquesta oferta a la població en general. La ubicació d'aquesta sala de musculació també podria plantejar-se vinculada a una futura piscina coberta o a la nova zona esportiva del Pla de Dalt, vinculada al nou camp de futbol,

10.- Excel·lència esportiva – tecnificació handbol

Finalment vam proposar afegir, dins les línies estratègiques, l'aposta per l'excel·lència esportiva, acompanyant al MIEM la proposta de petició a la Federació Catalana d'Handbol de fer de Sarrià de Ter un Centre de tecnificació d'handbol al territori.

A nivell de comarques de Girona Sarrià de Ter aporta centralitat al triangle format per Banyoles, Bordils i Girona – Sarrià de Ter.

La construcció d'un nou pavelló, a més, podria significar un revulsiu per reforçar aquesta proposta alhora que una oportunitat per obtenir finançament per a la seva construcció.

Aquestes 10 propostes són un exemple clar del treball del PSC de Sarrià de Ter a l'ajuntament, per la millora del nostre poble, en aquest cas concret, en matèria de pràctica de l'esport i instal·lacions esportives. El nostre paper fora del govern, a l'oposició, és el d'aportar una visió crítica a les propostes del govern i sobretot mantenir el nostre esperit constructiu a través de les nostres propostes. A més, pel que fa al MIEM, des del PSC de Sarrià de Ter hem estat especialment generosos amb el govern, comprometent-nos a votar favorablement la proposta final del document abans de conèixer la sort o dissort de les nostres propostes plantejades, una generositat que no hem vist, no en el MIEM tampoc en moltes altres qüestions, al govern.

El MIEM, com el poble, seguirà el seu curs, però el seu procés d'elaboració haurà estat una oportunitat perduda per debatre, d'una manera oberta, com volem definir, pel que fa a l'esport, el futur del nostre poble, oportunitats que també perdem en altres temes i matèries... Al final no es tracta de valorar si el govern governa o no, sinó de com ho fa... com valorar també de quina manera i amb quina actitud planteja les seves visions i propostes l'oposició...

Pel que fa a nosaltres, el PSC de Sarrià de Ter, ens mantindrem fidels, els propers dos anys, al nostre compromís amb vosaltres, aportant la necessària visió crítica i l'imprescindible esperit constructiu.

-------------------------------------

pd: sobre el MIEM de Sarrià de Ter també he escrit en aquest bloc:
L'esport, un motor de Sarrià de Ter, publicat el dilluns 30 de juny de 2008
Volem millorar el MIEM de Sarrià de Ter, publicat el dimecres 8 d'abril de 2009
Reunió amb clubs i entitats pel MIEM de Sarrià de Ter, publicat el diumenge 10 de maig de 2009
10 propostes i suggeriments per millorar el MIEM de Sarrià de Ter, publicat el dimecres 20 de maig de 2009
Les propostes de millora del PSC al MIEM de Sarrià de Ter: de 10, 1 estimada!, publicat el dimecres 29 de juliol de 2009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada