dimarts, 30 de setembre de 2008

La línia del PSC sobre les ordenances fiscals de Sarrià de Ter


Avui dimarts el Ple de l'Ajuntament de Sarrià de Ter aprovarà, per majoria, no unanimitat, la modificació de les ordenances fiscals (els impstos i taxes) per l'any 2009.

Des del PSC de Sarrià de Ter farem les nostres propostes i opinarem sobre la proposta presentda pel govern, que es resumeix la congelació dels impostos i l'augment generalitzat de les taxes en un 3,5%. No faré, ara i aquí, la valoració de la proposta del govern, ni tampoc exposaré ara les nostres propostes, esperarem que passi el Ple...

Però sí que trobo interessant recuperar els dos articles que, com a Tinent d'Alcalde d'Hisenda vaig publicar sobre les ordenances fiscals del 2006 i les del 2007, els dos exercicis en què la responsabilitat de fer la proposta era del PSC i, en tant que regidor d'Hisenda, meva. I recuperar també un tercer article, en aquest cas el fragment d'un article més llarg, on exposo les propostes que ara fa un any vam fer des del PSC de Sarrià de Ter, ja a l'oposició, sobre les ordenances fiscals 2008. Els tres articles han estat publicats al seu dia a la revista Parlem de Sarrià, però els havia publicat en aquest bloc.

Possiblement resumiria els articles, i d'aquesta manera també la línia argumental del PSC, amb tres conceptes: voluntat pedagògica, increments moderats i ampliació de les bonificacions amb criteris mediambientals o socials.LES ORDENANCES FISCALS 2006.
(Article publicat al número 55 de la revista Parlem de Sarrià [en .pdf])

Les ordenances fiscals són les normes que aprova l´Ajuntament per la regulació de les aportacions que, en forma d´impostos, taxes i preus públics, fan els veïns. Correspon a l´Ajuntament, doncs, a través de la capacitat de produir ordenances, regular i establir les relacions socials, els drets i les obligacions dels ciutadans en l´àmbit local.

Els impostos són els imports que l´administració, en aquest cas l´administració local, aplica a les activitats i/o els béns dels ciutadans i les empreses per la seva contribució a la despesa pública.
La taxa és l´import que fixa l´administració per a la prestació d´un servei públic, per la realització d´activitats o tasques administratives o per l´ús privatiu o especial de la via pública. El servei que es presta derivat del pagament d´una taxa ha de beneficiar particularment al subjecte que l´ha liquidat. Els serveis que estan subjectes a les taxes no són de recepció voluntària per als ciutadans. La taxa no pot superar el cost del servei, garantint, la seva execusió, la provisió del mateix.
El preu públic és, com la taxa, l´import que es fixa per la prestació d´un servei; la diferència és que el servei que es presta és de recepció voluntària. El preu públic no està subjecte a l´aprovació per ordenança i el seu import pot superar el cost del servei que es presta.

Per l´any 2006 l´Ajuntament de Sarrià de Ter ha aprovat les corresponents ordenances fiscals i fixats alguns dels seus preus públics amb un increment generalitzat del 3,2 % respecte les de l´any anterior. Entenem que aquesta és una puja moderada, sobretot tenint que es situa per sota de l´IPC a nivell estatal (3,7 %) i a nivell català (4,3 %). Des de l´equip de govern entenem que cal anar ajustant les ordenances fiscals en correspondència al nivell de vida, i que on convé intervenir des d´una perpectiva de correcció social és amb les bonificacions que els mateixos impostos i la llei que els regula permeten.

D´aquesta manera les principals bonificacions a què estan subjectes alguns dels principals impostos són, de manera resumida, les següents.

Respecte a l´IBI (Impost de Béns Immobles) tenen dret a una bonificació a la quota íntegra del 50% per un període de com a mínim la durada de l´obra i que com a màxim no pot ser superior a tres anys, els béns immobles que constitueixin l´objecte de l´activitat de les empreses d´urbanització, construcció i promoció immobiliària tant d´obra nova com de rehabilitació equiparable a aquesta.

També tenen dret a una bonificació del 50% a la quota íntegra de l´impost, durant els tres períodes impositius següents al de l´atorgament de la qualificació definitiva, els habitatges de protecció oficial i els habitatges que resultin equiparables a aquests d´acord amb la normativa d´aplicació de la CCAA. Aquesta bonificació es concedirà a petició de l´interessat.

Pel que fa a l´impost de vehicles s´estableixen bonificacions del 50% de la quota de l´impost en els supòsits següents:

A favor dels titulars de vehicles que incorporin catalitzadors o acreditin que els han incorporat a partir de l´any 1999. S´exclouen aquells vehicles de primera adquisició que els disposin de fàbrica.

A favor dels titulars de vehicles que s´hagin adaptat per a l´ús de biocombustibles (derivats d´olis vegetals, biogas, gas natural comprimit i hidrogen) i dels titulars de vehicles elèctrics i bimodals.

Estan exemps, entre d´altres conceptes, del pagament d´aquest impost, els vehicles matriculats a nom de minusvàlids per al seu ús exclusiu. Aquesta exempció s´aplicarà en tant en quant es mantinguin les dites circumstàncies, tant als vehicles conduïts per persones amb discapacitat com als destinats per al seu transport. A aquests efectes es consideren persones amb minusvalia qui tingui aquesta condició legal en grau igual o superior al 33%.

En l´ICIO (Impost sobre Construccions, Instal•lacions i Obres) hi hem afegit supòsits de bonificació, essent un dels més rellevants la bonificació del 95 % de l´import per les obres de rehabilitació de façanes en tot el terme municipal i de correcció de patologies estructurals tècnicament acreditades.

Així doncs tindran una bonificació del 95% les construccions, instal•lacions i obres que siguin declarades d´especial interès o utilitat municipal per concorre circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o de foment del treball que justifiquin tal declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i s´acordarà, prèvia sol•licitud, amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.

Gaudiran d´una bonificació del 95% les obres de rehabilitació de façanes en tot el terme municipal i de correcció de patologies estructurals tècnicament acreditades.

Tindran una bonificació de fins el 95% les construccions, instal•lacions i obres en les que s´incorporen sistemes per l´aprofitament tèrmic o elèctric de l´energia solar.

Gaudiran d´una bonificació del 10 % (nivell A) i del 5 per cent (nivell B) en la quota de l´impost, aquelles obres de nova construcció o rehabilitació que s´acullin al “Segell Verd”.

Gaudiran d´una bonificació del 95 % en la quota de l´impost aquelles obres de reforma o millora, l´objecte exclusiu de les quals sigui l´eliminació de barreres arquitectòniques, o la millora de l´accessibilitat als edificis per part de persones amb una discapacitat que afecti la seva mobilitat.

Sense cap mena de dubte el pagament dels impostos exigeix, en tant que foment de la despesa pública, la garantia i bon funcionament dels serveis públics. És a través de les ordenances fiscals que l´administració local, l´ajuntament, pot regular els serveis que ha d´oferir, tan els que són de la seva competència com els que, malgrat no ser-ho, són demandes dels veïns, necessitats de la població. L´enllumenat, la recollida de les escombraries, l´aigua potable, les voreres, els jardins, la conservació del patrimoni, les activitats esportives, cuturals, formatives, l´accés a l´educació, el lleure... despesa pública pagada per tots perquè tots seguim fent del nostre municipi, de Sarrià de Ter, un poble amb vocació de serveis públics.ORDENANCES FISCALS 2007: més millores socials i de sostenibilitat.
(Article publicat al número 58 de la revista Parlem de Sarrià [en .pdf])

Des de l´equip de govern hem anat introduint, al llarg d´aquest mandat, i en especial des de l´any passat, una sèrie de millores socials i de sostenibilitat als impostos municipals, a les ordenances fiscals. La política fiscal que apliquem des de l´equip de govern segueix dues directrius molt clares: augment moderat, generalment per sota el llindar de l´IPC, i ampliació de les bonificacions, sempre d´acord, naturalment, amb els propis límits que estableix la llei

S´ha produit, els darrers dos anys, una reorientació en la proposta de l´equip de govern sobre les ordenances fiscals, essent sensibles a les noves necessitats, adaptant-nos als canvis socials i normatius... transformant el present per millorar el futur.

Així doncs, si per l´any 2006 vam ampliar les bonificacions a l´Impost de Construcció i Obres (ICIO), pel que fa a les reformes de les façanes o reformes estructurals importants, per al 2007 abordem d´una manera més intensa les bonificacions en l´Impost de Béns Immobles (IBI)

En general, pels impostos, proposem seguir aplicant un augment constant però moderat del 3,2%, la mateixa puja que vam aplicar per l´any 2006. Considerem, i aquesta és una determinació de l´equip de govern, que és preferible aplicar augments moderats cada any en comptes d´aplicar augments superiors en anys discontinus.

La situació actual, pel que fa a la prestació de serveis, no és la mateixa que la de fa cinc o sis anys. L´equip de govern de Sarrià de Ter ha anat implementant i millorant, aquests darrers anys, nous serveis i prestacions, alguns dels quals no obligatoris, per millorar la qualitat de vida dels sarrianencs: els Serveis Socials Municipals, l´Escola Bressol Municipal, l´ampliació de l´àrea de Cultura, la gestió dels Cementiris, la modernització i millora dels equips de la Policia Local, l´ampliació de l´àrea de Serveis Tècnics, etc.
Al llarg d´aquests darrers cinc anys Sarrià de Ter s´ha dotat de nous serveis i equipaments que ens donen un nivell i qualitat d´atenció i prestació de serveis major que molts municipis de característiques semblants al nostre. Per fer front al manteniment dels serveis i garantir-ne la seva qualitat i continuïtat i, en alguns casos, ampliació, és recomanable que cada any la nostra aportació, la dels contribuents, s´ajusti a l´increment del cost de la vida; d´altra manera estaríem abocant els serveis, equipaments i prestacions municipals a la seva insostenilibitat i ineficàcia.

Per l´any 2007 incorporem tres conceptes bonificables a l´IBI: la instal•lació de captadors tèrmics, el distintiu “Segell Verd” i la condició de família nombrosa.

Així doncs gaudiran d'una bonificació del 30% en la quota íntegra de l´IBI els habitatges que instal•lin captadors tèrmics solars, durant els cinc anys següents a la instal•lació i sempre que aquesta sigui compatible amb les normes urbanístiques del Planejament General.

Per tal de gaudir de l´esmentada bonificació s´haurà d´aportar certificació de l´Institut català de l´energia (ICAEN) que especifiqui que la instal•lació de captació solar s´ha efectuat segons les seves directrius i que podrà cobrir el 60% de la demanda energètica total anual per a aigua calenta sanitària de l´habitatge.

D´altra banda es concedirà durant els cinc anys següents a la construcció o rehabilitació d´habitatges amb el distintiu “Segell Verd” (nivell B), una subvenció anual equivalent al 25% de l´import de l´Impost sobre béns immobles. Es concedirà l'esmentada subvenció un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància del compliment dels requisits del distintiu "Segell Verd".

Es concedirà durant els cinc anys següents a la construcció o rehabilitació d´habitatges amb el distintiu “Segell Verd” (nivell A), una bonificació del 50% de l´import de l´Impost sobre béns immobles. Es concedirà l'esmentada bonificació un cop concedida la llicència de primera ocupació, quan en la mateixa quedi constància de l'acompliment dels requisits del distintiu "Segell Verd".

La subvenció esmentada a l´apartat anterior s'aplicarà directament per part de l'Ajuntament al pagament del 25% de la quota de l'IBI de l'immoble objecte de la subvenció.

Finalment gaudiran d'una bonificació del 30% en la quota íntegra de l'impost els subjectes passius que ostentin la condició de titulars de famílies nombroses. Aquesta bonificació es limita a l'immoble que sigui la residència habitual de la família nombrosa i sempre que els ingressos de la unitat familiar siguin inferiors a 36.000 €.

Des de l´equip de govern seguirem aplicant una política fiscal aplicant millores socials i de sostenibilitat; cal fer-nos tots responsables del bé públic a través dels impostos, però també és important que aquesta responsabilitat repercuteixi positivament a la ciutadania tenint present els aspectes socials i de compromís medi ambiental dels contribuents. Seguirem explorant millores en les bonificacions i excepcions, transformant el present per millorar el futur.

Les ordenances fiscals pel 2007, la televisió digital terrestre local, la Facultat de Ciències de la Salut i els habitatges de protecció oficial són temes que han estat motiu d´aprovació als Plens de juliol i setembre. Des de l´equip de govern treballem amb aquestes i moltes altres qüestions dia a dia, potser amb més feina que titulars, per seguir fent del nostre poble, Sarrià de Ter, un poble amb una notable qualitat de vida.

Sarrià de Ter és un poble tranquil que sap preservar la seva identitat, malgrat es reconeix, alhora, com a cosmopolita; és un poble acollidor i integrador, un poble socialment compromès, un poble viu, actiu i vibrant. Sarrià de Ter és un poble que, per algú que, com jo, no hi ha nascut, quan hi viu enganxa. He estat captivat per Sarrià de Ter, per la seva geografia, pel seu esperit i per la seva gent.PROPOSTES DEL PSC PER FER AVANÇAR SARRIÀ DE TER. Ordenances fiscals 2008.
(Article publicat al número 62 de la revista Parlem de Sarrià [en .pdf])

Des del PSC de Sarrià de Ter hem fet una proposta àmplia, raonada i raonable de millora i ampliacions de les bonificacions fiscals en la proposta d'aprovació dels impostos (les ordenances fiscals) pel 2008. A l'hora de fer la proposta hem partit d'una premissa molt senzilla i, alhora, molt responsable: fer la proposta que fariem si estiguéssim al govern.

Els darrers dos anys dels del govern del PSC es van començar a introduïr millores en les bonificacions dels impostos; seguint aquesta línia, enguany hem proposat millores en el pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI) i ampliacions de les bonificacions en la taxa de recollida de residus, la taxa d'escombraries.


Pel que fa a l'IBI hem proposat un sistema de fraccionament del pagament dels impostos municipals, dividint-los en dos fraccionaments (60-40), aplicable en els casos de domiciliació bancària, amb la finalitat d¡alleugerir la càrrega econòmica dels contribuents en el període de pagament dels impostos, establint un primer pagament del 60%, sense interessos de demora, durant la primera setmana de maig i el segon pagament, del 40% restant, la primera setmana d´octubre

Pel que fa a la taxa d'escombraries hem proposat que la taxa s'ajusti a la legislació vigent amb la utilització de l'indicador de l'IPREM com a indicador de renda, per la bonificació del 90% en els casos de jubilats i pensionistes.

Des del PSC també hem proposat l'ampliació de les bonificacions a altres col·lectius, establint una bonificació del 25% de la taxa d'escombraries per a les famílies nombroses, les famílies monoparentals i els joves emancipats menors de 30 anys.

Amb la posada en funcionament de la deixalleria comarcal des del PSC hem proposat l'establiment d'una bonificació del 10% de la taxa d'escombraries per lús de la deixalleria comarcal, amb la finalitat d'estimular-ne l'ús; hem proposat que es beneficiïn d'aquesta bonificació els contribuents que acreditin que han utilitzat la deixalleria municipal un mínim de sis vegades a l'any. En la proposta apuntàvem la necessitat de reglamentar convenientment aquesta qüestió, per garantir en tot moment el correcte benefici de la bonificació.

Des del nostre grup hem proposat també l'establiment de bonificacions a la taxa d'escombraries pels comercials i petits industrials del nostre poble. Entenem que les polítiques públiques també han d'estar orientades als sectors productius i econòmics dels nostre poble, doncs la seva funció és d'una vital importància per Sarrià de Ter.

Hem proposat una bonificació del 90% de l'import de la taxa per als petits industrials i comercials que disposin d´una certificació ambiental que inclogui els residus generats, com ISO 14000 o EMAS o Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.
Per aquells que no disposin de les esmentades certificacions però que acreditin haver-ne iniciat el procés, hem proposat una bonificació del 30% de la taxa d'escombraries.

Finalment també hem proposat pels petits industrials i comercials una bonificació del 40% de l'import de la taxa d'escombraries pels qui acreditin la selecció i tractament propi tant de la FORM com de les restes vegetals.

Des del PSC hem fet altres propostes de millora de les polítiques públiques del nostre Ajuntament, com la del Pla Educatiu d'Entorn, que dibuixa un nou horitzó d'oportunitats per la comunitat educativa de Sarrià de Ter. També hem proposat l'emplaçament d'un Centre de Dia de la Generalitat de Catalunya per a la Gent Gran a Sarrià de Ter.

Les nostres propostes no sempre han estat ben vistes pel govern; la proposta per la millora del transport, la de les ordenances fiscals i la del Pla Educatiu d'Entorn han estat rebutjades pel govern.

Malgrat això, des del grup municipal PSC de Sarrià de Ter seguirem treballant i exercint plenament les nostres responsabilitats, és a dir, seguirem fent propostes per la millora dels serveis i equipaments municipals. Aquesta és la nostra missió, aquesta és la nostra voluntat: seguir treballant per fer, de Sarrià de Ter, un bon poble per viure-hi.

LES MILLORES DEL PSC PELS IMPOSTOS DEL 2008

IBI
- Fraccionament del pagament per als domiciliats (60-40)

Taxa escombraries
- Bonificació 25%: joves emancipats menors de 30 anys, famílies nombroses, famílies monoparentals
- Bonificació 10%: ús de la deixalleria comarcal (mínim 6 vegades)
- Bonificació 90%: petits industrials i comercials que disposin d’una certificació ambiental
- Bonificació 30%: petits industrials i comercials que acreditin l'inici del procés per obtenir una certificació ambiental
- Bonificació 40%: petits industrials i comercials que acreditin selecció i tractament propi de la FORM i restes vegetals

--------------

Aquesta és la línia que com a PSC hem seguit en matèria fiscal aquests darrers anys, mantenint-la tan al govern com fora d'aquest... a ningú se li escapa que aquesta serà, també, la línia que seguirem per aquest any... Però això serà després del Ple d'aquest dimarts al vespre...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada