dimecres, 20 de maig del 2009

10 propostes i suggeriments per millorar el MIEM de Sarrià de Ter


Aquest és el document que aquest dilluns el grup municipal del PSC de Sarrià de Ter vam entrar a l'ajuntament amb les nostres propostes de millora i suggeriments al MIEM de Sarrià de Ter.PROPOSTA DE MILLORA I SUGGERIMENTS DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC AL MIEM DE SARRIÀ DE TER

Roger Casero Gumbau, en representació del grup municipal del PSC

EXPOSO

Que en la sessió ordinària del ple de l'ajuntament de Sarrià de Ter es va aprovar, per majoria i amb l'abstenció del grup municipal del PSC, la proposta inicial de Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (en endavant MIEM) de Sarrià de Ter.

Que el passat 16 d'abril d'enguany el Butlletí Oficial de la província (BOP) va publicar l'acord d'aprovació inicial, en el què s'indicava l'inici, a partir de l'endemà de la publicació al BOP, del termini d'exposició pública per un termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions, reclamacions o suggeriments.

Que des del grup municipal del PSC de Sarrià de Ter fem una valoració general positiva de la proposta del MIEM, doncs és una bona eina que ens permet tenir una radiografia de la pràctica i les instal·lacions esportives a Sarrià de Ter, alhora que considerem que és una gran oportunitat per projectar el nostre futur en clau de la pràctica de l'esport.

Que hem detectat alguna mancança en la fase d'anàlisi del MIEM, sobretot la línia que marca el punt 3.3. de la Guia MIEM del Consell català de l'Esport, pel que fa a les enquestes sobre hàbits fisicoesportius de Sarrià de Ter, així com la nul·la participació de les associacions de veïns i altres entitats del poble. També considerem que el document és poc ambiciós i és conservador en la majoria de propostes i que en aquestes i manquen, a criteri nostre, alguns equipaments i usos.

Que una de les mancances del procés d'elaboració del document ha estat la no participació del nostre grup municipal, malgrat mostrar el nostre interès i posar-nos a disposició del govern des del principi d'elaboració del document, i d'insistir-hi al llarg del procés.

Que degut a aquesta impossibilitat de participar en el procés d'elaboració del MIEM, la voluntat del grup municipal del PSC és presentar propostes de millora al MIEM aprovat inicialment, amb la finalitat que puguin ser debatudes amb la regidoria d'esports i amb l'equip redactor del document, a fi que puguin ser recollides i afegides al document per a la seva aprovació final.

Que analitzada la proposta de MIEM de Sarrià de Ter aprovada inicialment, redactada per encàrrec de l'ajuntament per LLOP GESTIÓ DE L’ESPORT, així com estudiat el document del Consell Català de l'Esport Guia per a la redacció del MIEM, així com valorat el procés d'elaboració i redacció del propi document,

FORMULO les següents PROPOSTES DE MILLORA

1.- Enquesta sobre els hàbits fisicoesportius de la població de Sarrià de Ter

Hem detectat que a la fase d'anàlisi hi manca. Aquestes dades són especialment rellevants perquè ens aportarien una informació més fidel, menys intuïtiva i qualitativament i quantitativa molt important sobretot dels practicants d'esport i activitat física no vinculats a clubs i/o entitats.

Proposem que es faci l'enquesta o bé que s'extrapolin les dades de la darrera enquesta del CCE (segons Guia MIEM, punt 3.3.)‏, sense que això suposi posposar l'aprovació definitiva, sinó que es formuli el compromís d'ampliar aquesta informació.

2.- Camp de voleibol exterior

Proposem que es construeixi un camp de voleibol exterior, ubicat a la zona dels pavellons. El voleibol és un joc d’equip i el camp estaria a prop dels esports d’equip, pel què podria utilitzar-se per entrenaments dels equips i per l'equip de voleibol existent.

Podria suposar renunciar al camp de petanca previst al MIEM a la zona, però també proposem que es facin camps de petanca en una ubicació diferent a Sarrià de Baix.

3.- Nova zona esportiva al Passeig del Riu

Trasllat de l'actual zona esportiva (porteries) a l'altre costat de la plaça, possibilitant ampliar l'espai entre porteries, compartint l'espai amb les cistelles de bàsquet, amb la possibilitat de pavimentar aquest espai i guanyant d'aquesta manera una nova pista poliesportiva a l'aire lliure.

A la zona propera al carrer Josep Pallach proposem ubicar-hi camps de petanca i un circuit de salut per a la gent gran, vinculant aquesta zona esportiva i activitats a les activitats de l'equipament municipal El Coro i de l'oficina de la gent gran de Sarrià de Ter, ampliant d'aquesta manera l'oferta d'activitat física per a la gent gran.

Amb aquesta nova esportiva es revitalitza l'espai del Passeig del Riu, esdevenint també un espai de relació intergeneracional a l'aire lliure (infants, joves, adults i gent gran).

4.- Dues pistes de tennis a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa

Proposem construir dues pistes tancades, amb il·luminació artificial a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa. El control d'accés i la gestió es podria fer des del propi equipament municipal.

Aquesta proposta significa fer una ordenació urbanística diferent, desplaçant l'actual espai de les cistelles de bàsquet en un altre espai dins la mateixa zona esportiva.

Pensem que amb les pistes de tennis recuperem un esport que s'havia practicat anys enrere a Sarrià de Ter, alhora que ampliem l'oferta d'activitat esportiva. És una activitat que pensem que pot tenir molta demanda.

5.- Centre de senderisme i BTT a la zona esportiva del Centre Cívic la Cooperativa

Ubicar un punt d'informació i un plànol de les rutes i itineraris. Disposar d'una bomba pressió per botir rodes, caixa eines i farmaciola, punt d'aigua...

Caldria marcar i mantenir bé els itineraris (com s'està fent) i marcar un circuit de footing.

És una acció que pot anar vinculada també a les altres rutes i senders que transiten pel poble (Ruta del Ter, camí de St. Jaume i la futura via verda) i relacionada amb l'activitat de restauració del municipi en general i del Centre Cívic en particular. La proposta vol potenciar interrelació entre la pràctica de l'esport i el turisme.

6.- Piscina coberta

D'entrada caldria estudiar detingudament la proposta que al seu dia havia fet CiU, que consistia en cobrir i climatitzar la piscina actual. Caldria veure si el projecte és viable i si es pot fer ús de la piscina tot l'any.

L'altre opció que plantegem és que es faci una previsió de piscina mancomunada amb altres municipis del sector nord del Gironès. Aquesta opció requereix negociació i pactes multi laterals entre els diferents municipis per decidir-ne la possible ubicació, construcció i manteniment. Caldria seguir l'experiència dels municipis de Palamós, Vall-llobrega i Calonge. A més s'introdueix la cooperació municipal com a valor afegit en la gestió d'equipaments esportius de caràcter supramunicipal.

7.- Major definició nova zona esportiva Pla de Dalt

En la proposta del MIEM es contempla el trasllat del camp de futbol a la nova zona esportiva del Pla de Dalt, però no es defineixen quins altres equipaments han de completar aquesta zona esportiva.

La proposta del MIEM també contempla la reforma de la pista poliesportiva actual de La Rasa, però no en preveu el seu posterior trasllat, acompanyant el trasllat del camp de futbol.

Proposem que el trasllat del camp de futbol inclogui també la construcció d'una pista poliesportiva, amb possibilitat de ser, inicialment, coberta. Cal una major definició de la nova zona esportiva, tenint present també uns possibles usos d'aquests espais com a equipaments escolars.

8.- Pista poliesportiva al Pla dels Vinyers

Hem observat que no hi ha cap previsió d'actuació al barri del Pla dels Vinyers, que és precisament un sector sense equipaments esportius, pel què proposem que es construeixi una pista poliesportiva a la zona d'equipaments municipal.

9.- Sala de musculació

‏Proposem que es pugui habilitar una sala de musculació a la zona de pavellons (nova centralitat esportiva), donant així un major servei no només als equips dels diversos clubs esportius, sinó que oferint també aquesta oferta a la població en general. La ubicació d'aquesta sala de musculació també podria plantejar.se vinculada a una futura piscina coberta o a la nova zona esportiva del Pla de Dalt, vinculada al nou camp de futbol,

10.- Excel·lència esportiva – tecnificació handbol

Proposem afegir, dins les línies estratègiques, l'aposta per l'excel·lència esportiva, acompanyant al MIEM la proposta de petició a la Federació Catalana d'Handbol de fer de Sarrià de Ter un Centre de tecnificació d'handbol al territori.

A nivell de comarques de Girona Sarrià de Ter aporta centralitat al triangle format per Banyoles, Bordils i Girona – Sarrià de Ter.

La construcció d'un nou pavelló, a més, pot significar un revulsiu que reforça aquesta proposta alhora que una oportunitat per obtenir finançament per a la seva construcció.

Sarrià de Ter, a dilluns 18 de maig de 2009


Roger Casero Gumbau
Grup Municipal del PSC a l’Ajuntament de Sarrià de Ter

10 són les nostres propostes de millora i suggeriments, propostes que vam tenir l'ocasió de compartir amb entitats esportives i socials de Sarrià de Ter i que confiem que, si bé no totes, algunes d'elles es puguin incorporar al MIEM per a la seva aprovació definitiva. La nostra voluntat, després d'abstenir-nos a l'aprovació incial, és votar-hi favorablement a l'aprovació final, aportant, el nostre grup municipal, el consens municipal amb què pensem que cal aprovar el MIEM de Sarrià de Ter.

--------------------------------------

pd: sobre el MIEM de Sarrià de Ter també he escrit en aquest bloc
L'esport, un motor de Sarrià de Ter, publicat el dilluns 30 de juny de 2008
Volem millorar el MIEM de Sarrià de Ter, publicat el dimecres 8 d'abril de 2009
Reunió amb clubs i entitats pel MIEM de Sarrià de Ter, publicat el diumenge 10 de maig de 2009

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada