dijous, 1 de maig del 2008

1 de Maig: evitant l'exclusió laboral

Agafat de la mà del meu pare, amb la meva família el Primer de Maig de 1980.
El treball és un dret fonamental de caràcter universal reconegut a la Constitució espanyola a l'article 35.1: "tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de la professió o ofici, a la promoció a través del treball i a una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas es pugui fer discriminació per raó de sexe".

D'altra banda l'Estatut d'Autonomia de Catalunya (2006) reconeix, a l'article 15.3, que "totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat personal".

Potser per òbvies aquestes declaracions ens semblen poc més que bones paraules i millors intencions, però la relació, la connexió entre el concepte de dret al treball i el de dret al lliure desenvolupament de totes les persones en ocasions genera, massa vegades, una situació semblant a la de dos imants que es repel·leixen entre ells.

Penso especialment en les persones que per diverses causes són excloses, o estan en risc de ser-ho, del mercat laboral, tenint majors dificultats per cercar feina i treballar. Les persones amb discapacitat (física, psíquica o sensorial), les persones amb malaltia mental i les persones excloses socialment (poseu-hi tantes situacions com pugueu conèixer, el ventall és molt ampli) no sempre poden exercir el seu dret a treballar en les mateixes condicions que les altres, de manera que es fa necessari que des de qui formula i garanteix aquests drets, en aquest cas l'Estat i les seves administracions, entre elles naturalment la Generalitat de Catalunya en el cas del nostre País, tingui el deure de fer tot allò possible per tal de garantir-los l'exercici d'aquests drets.

És especialment esperançadora en aquest sentit la creació, al 2007, de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball del Departament de Treball, pel què suposa de reconeixement d'una mancança i de compromís per part de l'administració pública, i sobretot de qui té la competència, de vetllar pels drets abans esmentats, en la lluita per la igualtat d'oportunitats en l'accés al treball de les persones de excloses, o es situació de ser-ho, del mercat laboral.

La Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats en el Treball [Principis orientadors, eixos d'actuació i línies estratègiques fonamentals en .pdf] no només s'ocupa de desenvolupar programes d'igualtat de les dones en el treball, també té i ha assumit la responsabilitat de desenvolupar polítiques laborals per la diversitat, entre les quals destaca especialment l'impuls que té i tindrà l'Estratègia per a la inserció laboral de les persones amb discapacitat a Catalunya (2008-2010), que tindrà com una de les mesures importants, per l'element simbòlic i de fons que representarà, el traspàs dels Centres Especials de Treball (CET) al Departament de Treball; fins ara depenien del Departament d'Acció Social i Ciutadania.

A Catalunya fa molts anys, més anys la societat civil, les associacions de pares, de professionals i les fundacions que la pròpia administració, que es treballa per la dignificació de la vida de les persones amb discapacitat, malaltia mental i/o excloses socialment a través de l'educació i a través del treball. Com a exemple la Fundació MAP de Ripoll, que celebra enguany el seu 40è aniversari.

El treball protegit (Centres Ocupacionals, Centres Especials de Treball, Empreses d'Inserció -Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció. BOE núm. 299 - 14/12/2007.-) ha permès a moltes persones guanyar autonomia i desenvolupar-se socialment, però encara hi ha molt camí per córrer en la integració d'aquestes persones al treball ordinari, donant per descomptat que hi tenen un lloc, que són persones capaces de desenvolupar tasques dins les empreses, oficines i altres serveis amb els ajustaments i seguiment necessaris.

Són moltes les iniciatives que arreu hi ha en la lluita per la igualtat d'oportunitats en el treball, iniciatives moltes d'elles que sumen entitats, administracions i entitats empresarials. Una d'aquestes iniciatives ha estat l'Equal de Girona, finalitzat com a tal aquest 2008, però amb voluntat de continuar, encara que no necessàriament com a Equal, i que té per objectiu "la lluita contra totes les formes de discriminació i desigualtat que es produeixen en el mercat de treball".

Una altra de les iniciatives, aquesta sorgida a través de l'Obra Social Fundació "la Caixa", és el Programa Incorpora, que té la seva aplicació a les comarques gironines en el grup Incorpora Girona, i té per objectiu "la inserció laboral de persones en situació o risc d’exclusió social, oferint a les empreses la promoció de la Responsabilitat Social Corporativa a través de la inserció laboral de persones discapacitades i d’altres col·lectius en risc d’exclusió". El grup Incorpora Girona aglutina 12 entitats socials i entitats empresarials i empreses.

El dia 1 de maig, doncs, també és el seu dia com a treballadors, malgrat siguin exclosos del mercat laboral, per la seva voluntat de ser-ho els qui no ho són i pel reconeixement que han de tenir, també el dia 1 de maig, els qui treballen cada dia en el treball protegit i els qui ja s'han inserit a l'empresa ordinària.

Només amb la implicació i participació activa i conjunta de tots els sectors (administració, entitats socials i món empresarial) podrem afrontar la igualtat d'oportunitats en el treball de tothom... i, com algú diu irònicament, totdon.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada