divendres, 12 de març del 2010

Les 6 al·legacions del PSC de Sarrià de Ter a l'expedient de cessió pel Centre de Visitants del Gironès

El grup municipal del PSC de Sarrià de Ter amb una de les pancartes "Cessió molt cara" referent a la cessió pel Centre Visitants Gironès. Foto publicada al meu Twitxr

Ahir dijous, dia 11 de març, el grup municipal del PSC de Sarrià de Ter vam presentar una instància (podeu llegir-la íntegrament al Google Docs; pdf 3 pàg.) a l'Ajuntament amb les sis al·legacions que hem fet a l'expedient de cessió de patrimoni municipal al Consell Comarcal del Gironès pel futur Centre de Visitants.

Després de consultar l'expedient vam detectar irregularitats de procediment i confusió en la definició dels metres quadrats que es volen cedir, més enllà, naturalment, de la manca d'informació donada pel govern des del principi... Un nou exemple de mala praxi del govern municipal de Sarrià de Ter, com el de l'aprovació inicial del pressupost.

Les sis al·legacions són aquestes:

1.- Referent al conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal i l'Ajuntament no consta a l'expedient informatiu ni ens consta que s'hagi fet:
- un decret d'alcaldia d'aprovació d'aquest conveni i facultant a l'alcalde per a la seva signatura.
- un acord de Junta de Govern Local o del Ple municipal aprovant el conveni ni facultant a l'alcalde per a la seva signatura, ni cap acord de Junta de Govern Local o del Ple municipal de ratificació del decret d'alcaldia.

De manera que no hem trobat a l'expedient cap document que autoritzi a l'alcalde la signatura d'aquest conveni, com sí consta a l'expedient l'acord del Ple del Consell Comarcal de ratificació del decret de presidència aprovant el conveni i autoritzant a la Presidenta del Consell Comarcal a la seva signatura.

2.- Referent als m2 que es volen cedir hem detectat que no hi ha coincidència entre els m2 que descriuen al conveni de col•laboració i els que defineix l'arquitecta en dos informes urbanístics de l'expedient.

Concretament al document del conveni s'especifica que es cedirà de forma gratuïta l'ús de 1.081 m2 corresponents als baixos del Bloc 9 del PMU Cobega, mentre que a l'Informe Urbanístic redactat per l'arquitecta municipal en data 29 de novembre de 2009 especifica que les superfícies útils segons consta en el projecte de la SALA POLIVAMENT (AUDITORI) I ESPAIS DE DIFUSIÓ D'ARTS VISUALS de desembre de 2006 són, pel que fa a les plantes baixa i pis dels espais d'ARTS VISUALS i MUSEU (b), de 807,78 m2.
(b): -literal de l'informe. “En la planta baixa dels espais de difusió d'arts visuals es preveu un dipòsit de 48,63 m2 útils per a la biblioteca. I en la planta pis hi ha un altre dipòsit de 29,57 m2 útils”.

D'altra banda a l'Informe Urbanístic redactat per l'arquitecta municipal en data 29 de gener de 2010 diu:
“Suposo que el bé que l'Ajuntament té previst cedir és un tros de l'edifici, del bloc 9 del sector Cobega, en el qual l'any 2006 s'hi havien projectat uns espais de difusió d'arts visual. Aquests espais ocupen part de la planta baixa i part del primer pis del bloc. Mesures respectivament, aproximadament, 361,01 m2 i 502,89 m2. La superfície total és de 863,90 m2 (361,01 + 502,89 )”.

3.- A l'expedient, el Secretari-interventor certifica en el punt 4 de la certificació que emet que -literal- “l'esmentat bé fou adquirit per aquest Ajuntament com a equipament de cessió gratuïta del Pla de Millora Urbana Cobega, no precedeix del percentatge d'aprofitament urbanístic de cessió obligatòria i gratuïta ni procedeix del patrimoni Municipal del Sòl”.

Ans al contrari al CONVENI URBANÍSTIC – AJUNTAMENT DE SARRIÀ DE TER AMB IMMOBILIÀRIA PERÚ, S.L. de 21 de maig de 2002 especifica al punt TERCER dels pactes:
“La Immobiliària Perú S.L., cedirà a l'Ajuntament de Sarrià de Ter la part dels baixos i planta primera del Bloc 9, segons plànol núm. 9 de DOCUMENT 1, Projecte de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Sarrià de Ter (Girona), exclosos els espais comuns d'accés als habitatges, amb façana a l'autovia, com a superfície per a equipaments públics. En el benentès de que es cedeixen 2.208 m2 construïts, que equivalen als 5.280 m2 necessaris legalment”.

Altrament a l’informe data de setembre 2006 de GESTEX S.L. sobre la valoració de les cessions obligatòries es defineix que aquestes, corresponents en 10.558 m2 de sòl lliure i per equipaments i de 2.590 m2 de sòl d’aprofitament mig, es compensen en la cessió de 9.152 m2 de sòl lliure i 2.208 m2 de sostre construït (estructura i paleteria grossa) més una compensació econòmica.

4.- Referent a l'informe econòmic, malgrat en el citat Informe Urbanístic de 29 de gener de 2010 s'especifica que l’estructura del bé té un valor de 488.233,094 €, trobem poc comprensible que davant aquesta important cessió, tan pel que fa a la superfície cedida com pel que fa a la seva durada no és redacti un informe econòmic on es detallin, a part del valor del bé segons consta a l'informe urbanístic citat, la repercussió del valor del sòl i dels costos d’urbanització.
Davant aquesta manca d’informació bàsica de valoració demanem que s’emeti un informe econòmic més exhaustiu que analitzi aquests conceptes i es pronunciï des d’un punt de vista econòmic sobre la conveniència de la cessió.

5.- No hem trobat a l'expedient el projecte constructiu de l'equipament, document que a criteri nostre és necessari per valorar-ne els futurs usos, així com la definició dels espais.

6.- Els usos previstos per l’espai disponible d’aquest equipament eren inicialment, segons consta en el projecte de la SALA POLIVAMENT (AUDITORI) I ESPAIS DE DIFUSIÓ D'ARTS VISUALS de desembre de 2006, de 48,63 m2 útils a la planta baixa per dipòsit de fons permanent per a la biblioteca, a més d’una sala d’exposicions polivalent per la mateixa biblioteca. A la planta superior es preveia l’emplaçament de l’Arxiu Històric Municipal de Sarrià de Ter i una Sala Museu per encabir el Fons Patrimonial de Sarrià de Ter, ara en dipòsit en el SAM i el Museu Arqueològic de Girona.

(SI voleu llegir íntegrament l'al·legació presentada cliqueu aquí)

Previsiblement al llarg del dia d'avui publicarem la corresponent nota de premsa.

--------------------------------

pd: sobre el Centre de Visitants del Gironès també he escrit, en aquest bloc, els següents apunts:
Dilapidant el patrimoni municipal de Sarrià, del dimarts 26 de gener de 2010.
Exalcalde vs alcalde pel centre de visitants, del dimarts 9 de febrer de 2010.
A la pancarta del Centre de Visitants hi manca informació!, del diluns 15 de febrer de 2010.
El Centre de Visitants a la Samenfotpèfia, del dissabte 20 de febrer de 2010.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada