dimecres, 27 de març de 2013

#SarriadeTer.cat necessita millorar!


La sentència del títol no és meva, sinó del Mapa de les bones pràctiques de la comunicació pública local a Catalunya, que en la publicació d'una primera avaluació quantitativa dels recursos que ofereixen els ajuntaments als seus webs per informar de les actuacions dels representants polítics, al govern i a l'oposició, atorguen al web municipal de Sarrià de Ter una valoració del 34% d'indicadors positius.

El 34% és fruit de l'evidència o no, al web municipal d'una sèrie de 41 indicadors agrupats en 4 àrees temàtiques:

Qui són els representants polítics?
 • Es dóna informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto i partit polític?: Sí
 • Es dóna informació sobre l'alcalde o l'alcaldessa: biografia i/o currículum?: Sí
 • Es dóna informació bàsica sobre els representants que formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?: Sí
 • Es dóna informació sobre els representants que formen part del govern: biografia i/o currículum?: Sí
 • Es dóna informació bàsica sobre els representants que no formen part del govern: noms i cognoms, fotos i partit polític?: No
 • Es dóna informació sobre els representants que no formen part del govern: biografia i/o currículum?: No
Com gestionen els recursos col·lectius?
 • Es dóna informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta de govern, comissions informatives?: No
 • Es dóna informació sobre la composició d'aquests òrgans de govern?: No
 • Es dóna informació sobre el calendari de treball d'aquests òrgans de govern?: No
 • Es publiquen les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels Plens Municipals?: No
 • Es publiquen les actes dels Plens Municipals?: No
 • Es publiquen els acords del govern o de la Junta de Govern Local?: No
 • Es dóna informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal (PAM) i/o el Pla estratègic?: No
 • Es dóna informació sobre el Pla d'Ordenació Urbanística (POUM) o altres normes de planificació urbanística?: Sí
 • Es dóna informació sobre altres plans municipals: Agenda21, Dones, Joventut, Participació ciutadana, etc.?: No
 • Es publica la relació de llocs de treball de la Corporació i les retribucions segons les categories?: No
 • Es publiquen les retribucions dels càrrecs electes?: No
 • Es publiquen les Ordenances municipals?: Sí
 • Es publica el Pressupost de l'Ajuntament?: No
 • Es publica informació sobre l'execució del Pressupost?: No
 • Es publiquen els informes anuals del Compte General i la Memòria de la gestió econòmica de la Comissió Especial de Comptes?: No
Com informen de la gestió dels recursos col·lectius?
 • Es publiquen notícies al web?: Sí
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades amb el rendiment de comptes?: No
 • Es publiquen notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició relacionades amb el control de la gestió del govern?: No
 • Es publiquen notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del govern, de l'oposició, i de tècnics si s'escau? : No
 • S'informa sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o persones particulars?: Sí
 • S'informa sobre l'acord del Ple Municipal i/o de la Junta de Portaveus de donar suport al Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?: No
 • Es publica al web el Decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Local Pública?: No
Quines eines ofereixen per a la participació ciutadana en el control democràtic?
 • Es dóna informació sobre la situació del municipi: dades sobre el terme municipal, la població empadronada i la seva diversitat social, les activitats econòmiques, culturals...?: Sí
 • Es dóna informació històrica sobre el municipi?: Sí
 • S'ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres del govern?: Sí
 • S'ofereixen al web les adreces d'e-mails i/o formularis dels membres de l'oposició?: Sí
 • S'ofereix al web accés a xarxes socials de la Corporació?: No
 • Es dóna informació sobre el reglament de participació ciutadana?: No
 • Es dóna informació al web sobre altres mecanismes de participació: consells territorials, consells de ciutat, consells sectorials, etc?: No
 • S'ofereix al web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes?: Sí
 • S'ofereix al web el directori d'entitats del municipi?: No
 • S'ofereixen al web eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment del Pla de Govern, el Pla d'Actuació Municipal i/o el Pla estratègic?: No
 • S'ofereixen al web eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment del Pressupost o d'altres plans municipals?: No
 • S'ofereixen a les ciutadanes i ciutadans eines per comunicar incidències de la via pública, queixes o suggeriments?: Sí
 • Es publica el contacte amb la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació de la Corporació?: No
El portal web municipal es va crear l'any 2002 i anys més tard fins i tot va merèixer un reconeixement; des d'aleshores internet i la comunicació digital han canviat molt, s'han revolucionat!

Aquest estudi, així com el decàleg i la guia que l'acompanyen, poden ser un bon punt de partida per a introduir-hi les millores necessàries per tal de millorar els % de compliment d'indicadors positius, millorant-ne la informació i millorant, també, la transparència.

El web municipal de Sarrià de Ter pot, i necessita, millorar!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada