dimarts, 7 d’abril del 2009

Plans i agents per la igualtat a les empreses

El divendres de la setmana passada el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicava les convocatòries per a l’any 2009 de plans i agents d’igualtat, seguint, ambdues convocatòries, les bases que les regeixen des de l’any 2007 [Ordre de bases (Ordre TRE/318/2007, de 31 d'agost. DOGC 4966, de 12 de setembre de 2007)].

És a través d’aquestes dues línies de subvencions de la Direcció General d’Igualtat d’Oportunitats en el Treball (DGIOT) del Departament de Treball facilita a les empreses el desenvolupament de plans d’igualtat i la implantació de la figura de l’agent per la igualtat.

Així doncs el DOGC va publicar el passat 3 d’abril la Resolució TRE/845/2009, de 23 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de l'any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a la promoció de la figura de l'Agent per la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a les empreses de 100 o més persones treballadores. Per aquesta convocatòria cal tenir present que el termini de presentació de es sol·licituds finalitza el divendres 15 de maig de 2009.

D’altra banda pel que fa als Plans d’igualtat el DOGC va publicar, també el passat divendres 3 d’abril, la Resolució TRE/846/2009, de 23 de març, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2009 per a la concessió de subvencions destinades a l'establiment d'un projecte per al foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit de les relacions laborals a Catalunya. Per aquesta convocatòria cal tenir present que el termini de presentació de les sol·licituds finalitza el divendres 8 de maig de 2009.

Al web del Departament de Treball també hi trobareu aquests documents per a sol·licitar les subvencions, que cal remarcar que són incompatibles entre elles:
Sol·licitud d'ajut per a la concessió de subvencions (G146NRL-029)
Memòria inicial descriptiva del projecte (G146NRL-031)

A la Jornada a Girona sobre els Plans d'igualtat a les empreses una tècnica de la DGIOT dels serveis territorials del Departament de Treball a Girona va exposar aquesta presentació sobre els plans i els agents d’igualtat a les empreses.

Perquè implantar Plans d’igualtat?

1. Per normativa

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, estableix que les empreses estan obligades a respectar la igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral i a adoptar mesures -que s’hauran de negociar i acordar amb la representació legal dels treballadors i treballadores- per evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes en la seva organització.

La Llei estableix que:
. Les empreses de més de 250 persones en plantilla i les que estiguin obligades pel seu propi conveni col•lectiu, o perquè s’ha acordat en un procediment sancionador com a substitució de les sancions accessòries, hauran d’elaborar un Pla d’igualtat.

. Per a la resta d’empreses la implantació de plans d’igualtat és voluntària, prèvia consulta a la representació legal de les persones treballadores.

2. Pels millors resultats empresarials

Tots els estudis realitzats sobre la implantació deplans d’igualtat corroboren que:

. La seva implantació ha significat una reducció de la rotació, l’absentisme, la fuga de talents i l’estrès de les persones treballadores.
. Augmenta la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina.
. Millora el clima laboral.
. S’aprofita tot el potencial i talent del 100% de la plantilla.
. Es dóna un major orgull de pertinença a l’estructura.

I tot això redunda en una major competitivitat i millora dels resultats econòmics de l’empresa.

3. Per contribuir en una nova cultura empresarial

. L’empresa esdevé un referent de bones pràctiques i responsabilitat social.

. L’empresa inverteix en una imatge socialment responsable i es diferencia de la competència.


Què és un Pla d’igualtat?

És un conjunt ordenat de mesures (adoptades desprès de la realització d’una diagnosi) que tendeixen a aconseguir, en l’empresa, la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i evitar, d’aquesta manera, qualsevol discriminació per raó de sexe.
Ha d’incloure i afecta la totalitat de l’empresa, és a dir, la totalitat de les àrees, divisions, departaments, etc i la totalitat de les persones que hi treballen.

Àmbits en els quals ha d’actuar:

Llenguatge i comunicació no sexista.
Accés i permanència al mercal laboral.
Classificació professional.
Promoció.
Formació.
Retribucions.
Ordenació del temps de treball per afavorir la conciliació entre la vida personal i laboral.
Prevenvió de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Altres: mobilitat, salut i seguretat laboral.

Procés per a la implantació d’un Pla d’igualtat

1. Iniciativa
2. Disseny i elaboració
3. Implantació
4. Avaluació i seguiment

1. Iniciativa

La direcció de l’empresa – d’acord amb el que estableix la legislació laboral – pren la decisió d’endegar un Pla d’igualtat.

Es designen les persones responsables que, conjuntament amb la representació legal de treballadores i treballadors, elaboraran i portaran a terme la implantació i seguiment del Pla.

Es realitza una diagnosi per conèixer la realitat de l’empresa i la situació de partida.

Es fa una anàlisi dels resultats de la diagnosi i detecció dels punts forts i febles a partir dels quals caldrà determinar els objectius i les futures actuacions.

2. Disseny i elaboració

Es defineixen dels objectius a assolir.
Es determinen les estratègies i actuacions.
Es temporitzen les estratègies i actuacions
Establiment dels indicadors d’avaluació i seguiment.
S'assignen els recursos humans i econòmics necessaris.
S'informa i es fa difució de la política d’igualtat d’oportunitats de l’empresa i del Pla d’acció.

3. Implantació

Una vegada dissenyat, negociat, dotat dels recursos necessaris i donat a conèixer el pla d’igualtat, cal procedir a la implementació i execució de les diferents accions de millora tenint en compte la seva temporització i la participació permanent dels diferents agents.

4. Avaluació i seguiment

S'avalua el Pla, els seus resultats i el grau d’assoliment dels objectius.

L’empresa inverteix en una imatge socialment responsable i es diferencia de la competència.


L'agent d’igualtat d’oportunitats en el treball

1. Definició

L’agent d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes és aquella persona professional, amb formació especialitzada, que dissenya, implementa, coordina i avalua polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral.

2. Funcions

Coordina la realització de la diagnosi de la unitat de treball per tal de conèixer en profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que es produeixen.

Coordina l’elaboració de plans d’actuació per a desenvolupar dins l’empresa, conjuntament amb les persones representants dels treballadors i treballadores.

Dirigeix i coordina la implementació de les mesures incloses en el pla d’igualtat per tal de garantir-ne l’aplicació.

Avalua el grau de compliment de les diferents accions incloses en el pla, fent-ne el seguiment posterior i determinant nous elements de millora d’acord amb els resultats assolits.


A les empreses estan plenament consolidats (haurien d'estar-ho) els plans de prevenció de riscos laborals, hi ha els tècnics i delegats de prevenció i les empreses prenen i apliquen mesures per prevenir els riscos laborals de les persones que hi treballen. En la mateixa línia d'aquí uns anys haria de passar quelcom semblant respecte els plans d'igualtat, no només pel simple compliment d'una llei, sinó pel convenciment que la igualtat no només afavoreix a les dones, sinó que tot allò millor que s'assoleix en clau d'igualtat de gènere afavoreix també als hormes i, en aquest sentit, pot afavorir també a les empreses, al seu posicionament al territori (RSC), a la seva política de recursos humans i a la seva comptetitivitat. Les empreses tenen a la seva disposició eines i recursos, moltes també tenen la voluntat de treballar per la igualtat d'oportunitats... I cada any en són més...

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada