dimarts, 21 d’abril del 2015

S'ha incomplert el conveni pel Centre de Visitants de Sarrià de Ter?

Entra? Ara entre setmana el Centre de Visitants està tancat...

Tot té un origen i una raó de ser, també el Centre de Visitants del Gironès; com si d'un iceberg es tractés d'aquest equipament només veiem el que sura, que avui és la notícia que pràcticament només obrirà els matins dels caps de setmana, després que el Consell Comarcal hagi pres la decisió de promoure el turisme del Gironès des de Girona, i no des d'aquest equipament de Sarrià de Ter inaugurat fa tot just 4 anys precisament amb aquest finalitat.

Avui ens endinsarem un xic en el que no es veu d'aquest iceberg que és el Centre de Visitants del Gironès: el conveni entre l'Ajuntament de Sarrià de Ter i el Consell Comarcal del Gironès que el va fer possible.

Signat a mitjans de març de 2010 pel llavors (i encara) alcalde de Sarrià de Ter, Roger Torrent, i la llavors presidenta del Consell Comarcal, Cristina Alsina, el conveni té per objecte "establir els termes i les condicions de la cessió gratuïta d’ús del bé patrimonial següent: finca de 863,90 m2 de superfície útil i de lliure disposició ubicats al bloc 9 PMU Cobega, amb façana a l’Av. de França (volum 4.124, llibre 100 de Sarrià de Ter, inscripció 3A, foli 1, finca 4.037) per a la construcció del Centre de Visitants del Gironès."

La segona clàusula defineix el tipus de cessió i, si bé és redundant, és del tot necessària doncs estableix que "l’Ajuntament de Sarrià de Ter cedeix gratuïtament al Consell Comarcal del Gironès el dret real d’ús de la finca urbana referenciada a la clàusula primera per a la instal·lació del Centre de Visitants del Gironès."

La tercera clàusula del conveni, sobre l'ús del bé patrimonial, obliga el Consell Comarcal del Gironès a usar la finca amb la diligència deguda i per a la finalitat referenciada i la quarta clàusula, referida a la vigència, defineix que aquesta serà "de vint anys a comptar des de la data de la signatura d’aquest conveni. Ambdues parts podran prorrogar la vigència del conveni per un termini de cinc anys més."

La quarta clàusula segueix amb un text que convé llegir detingudament:
"Si transcorreguts els cinc primers anys el servei no disposés de viabilitat econòmica, degudament justificada, s'informarà a l'Ajuntament de Sarrià de Ter de la necessitat de modificar la finalitat a què es destina l’ús, si bé el nou ús es destinarà a una finalitat de servei públic dins l’àmbit de les competències i atribucions pròpies o per delegació que porti a terme el Consell Comarcal del Gironès. En aquest sentit, es crearà una Comissió d'Avaluació composta per dos membres designats per cada ens local que vetllarà per trobar  una solució adequada.
En qualsevol cas, l'Ajuntament de Sarrià de Ter tindrà l'opció de recuperar l'ús de la finca una vegada transcorreguts els cinc primers anys i acreditada la manca de viabilitat econòmica i dins el període de vigència d'aquest conveni, fent-se càrrec del pagament de la inversió realitzada a l'immoble fins a 31 de desembre de 2010, amb fons propis, per part del Consell Comarcal del Gironès. El termini per exercir aquesta opció serà de tres mesos a partir de l'endemà en què el Consell Comarcal del Gironès comuniqui a l'Ajuntament de Sarrià de Ter la manca de viabilitat econòmica del projecte."

Més endavant i a mode de parèntesi, trobem a la sisena clàusula, la de les obligacions de l'Ajuntament de Sarrià de Ter, la "cessió puntual gratuïta de les instal·lacions de l’espai adjacent, previst com a auditori a partir de l’any 2012, amb capacitat de 150 places, d’ús per a les activitats del Centre de Visitants previ acord anual de la programació d’ambdós equipaments." Tan sols recordar que el de l'Auditori de Sarrià de Ter és encara un projecte pendent d'executar...

I també pendent de compliment deu ser un punt important del conveni, el de la clàusula vuitena, referent a la Comissió de Seguiment: "Les parts signatàries intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en relació amb el desenvolupament d’aquest conveni. En cas que això no sigui possible les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació o el compliment d’aquest conveni a la jurisdicció contenciosa administrativa."

Des del primer any de funcionament, i successivament al llarg de la seva curta vida, el Centre de Visitants no ha complert les expectatives que a nivell d'activitat (visitants, facturació) s'havien previst. Ignoro si aquesta Comissió de Seguiment, mencionada a la quarta i vuitena clàusula, s'ha reunit per valorar l'execució del conveni i el funcionament de l'equipament; ignoro fins i tot si aquesta Comissió de Seguiment s'ha constituït mai formalment!

Al mes d'octubre passat el president del Consell Comarcal va dir que la ubicació del Centre de Visitants a Sarrià de Ter possiblement no era la més idònia: des d'aquelles declaracions fins ara, fins a la decisió de traslladar la promoció del turisme del Gironès a Girona, s'ha reunit aquesta Comissió de Seguiment?

Són molts més els interrogants i quasi tots convergeixen en un: s'ha incomplert el conveni pel Centre de Visitants de Sarrià de Ter?

Incomplert, estrictament, jurídicament, no ho sé, però sembla evident que les dues administracions implicades, i llurs governs, l'han desatès!

pd1: comunicat del PSC de Sarrià de Ter sobre el tancament parcial del Centre de Visitants

pd2: sobre el cost econòmic del Centre de Visitants...


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada