"Segueixo creient!", la cançó (socialista) de l'estiu!