El concurs2.0 "Responshabilízate" s'allarga fins el 7 de maig